Regulament de Ordine Interioara

Regulament de ordine interioară


Cap. I - Dispoziţii generale

 

Art.1 

În conformitate cu ACTUL DE CONSTITUIRE şi STATUTUL ASOCIAŢIEI PRUSIK TIMIŞOARA s-a elaborat prezentul regulament cu scopul de a completa sau detalia prevederile statutului şi ale actului de constituire.

Cap. II - Adunarea Generală.

Art.2

- Rapoartele Departamentelor

- Raportul Secretatului

- Raportul Casierului

Rapoartele ce trebuie depuse la Adunarea Generală, vor fi depuse, cu cel putin o sapatamană înainte, pe grupul de discuții, în format electronic pentru a putea fi studiate.

Cap. III - Consiliul Director

Art.3

●  Componenţa Consiliului Director este cea prezentată în art.12 din Statut cu precizarea ca Presedintele asociației va fi votat  de catre Adunarea Generala la fel ca si functiile  din Consiliul Director

●  Consiliul Director se întruneşte în baza art.12 din Statut ori de câte ori este necesar.

●  Hotărârile se iau cu majoritate simplă. În cazul în care Consiliul Director nu poate ajunge la majoritate simplă, va convoca o Adunare Generală extraordinară. În cazul excepţional când nu este timp pentru convocarea unei Adunări Generale, Consiliul Director este obligat să dea un răspuns.

●  Atribuţiile preşedintelui sunt cele stipulate în Statut, art.13.

●  Vicepreşedintele preia îndatoririle preşedintelui în lipsa acestuia.

●  Atribuţiile secretarului sunt: evidenţa corespondenţei, întocmirea şi ţinerea proceselor verbale ale asociaţiei şi gestionarea actelor asociaţiei.

●  Atribuţiile casierului sunt: încasează mijloacele băneşti destinate asociaţiei şi întocmeşte Registrul de casă.

●  Administratorul gestionează bunurile asociaţiei.

●  Hotărârile Consiliului Director se comunică membrilor în cadrul şedinţelor ordinare ale asociaţiei.

●  Un membru din Consiliul Director nu are drept de vot în cazul unei probleme care îl priveşte personal. În acest caz ceilalţi membrii din Consiliul Director vor alege un membru activ neutru în locul lui.

●  Termenul minim de preaviz pentru demisia unui membru din Consiliul Director este de 30 zile.

●  Membrii Consiliului Director au dreptul să deţina cheile de la sediu.

●   Membrii Consiliului Director trebuie să aibă o vestimentaţie şi un comportament decent atunci când participă la o manifestaţie publică astfel încât să nu lezeze imaginea asociaţiei.

Cap. IV - Membri

Art.4 Admiterea de noi membrii se face în cadrul Adunărilor Generale ordinare sau etraordinare. Persoanele ce doresc să fie membri nu vor fi prezente la dezbateri, dar vor putea fi interpelate pentru informaţii suplimentare. Hotărârea va fi adusă la cunoştinţa celui în cauză.

Art.5 Poate deveni membru al asociaţiei orice cetăţean român sau străin care îndeplineşte următoarele condiţii:Art.6

●        Tipuri de membri:

 

Art.7

Asociaţia se obligă să prezinte membrului aderent atât noţiunile şi tehnicile specifice activităţii speologice, cât şi structura şi organizarea asociaţiei, membrul având drept de folosire asupra bunurilor asociaţiei numai în cadru organizat de aceasta.

●        În cazuri speciale Consiliul Director poate acorda titlul de membru activ fără validarea Adunării Generale. Dacă în termen de 14 zile apare o contestaţie semnată de minim 1/3 din membrii activi, atunci se va convoca o Adunare Generală pentru a discuta situaţia creată.

●        Neparticiparea la minim 5 ture anual organizate in cadrul asociatiei.

Art.8

●        Obligaţiile membrilor:

●        Membrii cotizanți ce nu și-au plătit cotizația până la sfârșitul anului vor fi excluși din asociație la Adunare Generală Odinară din iarnă.


Cap. V - Departamente

Art.9

●        Departamentele pot fi propuse de orice membru activ şi aprobate de Adunarea Generală. Un departament îşi încetează activitatea atunci când nu mai sunt membri care să se implice în activitatea departamentului.

●        Lista departamentelor este: (nu exista in acest moment departamente)

●        Adunarea Generală stabilește coordonatorul unui departament.


Cap. VI - Activităţi

Art.10

1.      o activitate internă a asociaţiei o reprezintă activitatea ce este organizată exclusiv de către asociaţie, fără aportul exterior al altor organizaţii sau instituţii de profil.

2.      prin activitate externă se înţelege activitatea desfăşurată în cadrul sau în colaborare cu organizaţii sau instituţii de profil.

 

 

Cap. VII - Baza materială

 

Art.11


Cap. VIII - Comisia de Disciplină

Art.12


Cap. IX - Stimulente, recompense, sancţiuni

 

Art.13

 

Art.14


Cap. X - Comisia de cenzori

Art 15


Cap. XI - Dispoziţii finale

Art.16


Actualizat: Octombrie 2022