STATUT

STATUTUL ASOCIAȚIEI SPEOLOGICE PRUSIK TIMIȘOARA


   CAPITOLUL I - DENUMIREA ASOCIAȚIEI, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCȚIONARE, SCOPUL ASOCIAȚIEI.

Art. 1

 Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ“PRUSIK” TIMIȘOARA.

Art. 2

Asociația se constituie pe baza acordului liber exprimat de membrii fondatori și este persoana juridica română în condițiile Legii 21/1954 și ale Decretului 31/1954. Asociația este persoana juridica română, de drept privat, non-profit, independentă de instituțiile publice de stat sau private.

Art. 3

Sediul social al Asociației este România, Timis, Bucovăt, Bucovăt 828/2.

Asociația își poate înființa sucursale, filiale, birouri sau reprezentante în țară sau în străinătate cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4

Durata de funcționare este pe termen nelimitat.

Art. 5

         Asociația este o organizație nonprofit al cărei scop este cercetarea, explorarea, protecția și inventarierea fenomenelor carstice din România și din străinătate, activități de turism și practicare a sporturilor montane, cicloturism.

 Art. 6


Asociația își realizează scopul prin următorul obiect de activitate:

a)   Inventarierea obiectivelor speologice cunoscute;

b)   Descoperirea și explorarea de noi obiective;

c)   Executarea unor planuri de detaliu și de ansamblu ale peșterilor, complexelor și regiunilor carstice;

d)   Investigarea elementelor complexe în domeniul subteran;

e)   Realizarea unor materiale documentare și ilustrative asupra fenomenelor carstice;

f)    Cunoașterea unor obiective carstice prin vizitarea organizată;

g)   Lucrări de dezobstructii subterane prin mijloace naturale și artificiale;

h)   Organizarea de expoziții, conferințe, simpozioane;

i)   Semnalarea degradărilor produse în zonele carstice de factori naturali și artificiali;

j)   Protejarea pesterilor de interes major prin custodie, cu mijloace aferente;

k)  Desfășurarea unei activități educative în rândul publicului și turiștilor pentru conservarea și protejarea mediului subteran;

l)   Dezvoltarea relațiilor cu organizațiile de profil din țară și din străinătate și a altor organizații care pot să își aducă contribuția la îndeplinirea scopului Asociației;

m)  Desfășurarea de alte activități sportive, activități de turism și practicare a sporturilor montane, cicloturism, via ferrata, drumetii montane.


Asociația își poate populariza activitatea prin :


a)      Expoziții de arta, proiecţie de diapozitive si filme;

b)      Presă, radio și televiziune;

c)      Referate sau comunicări știintifice;

d)      Conferințe, simpozioane, seminarii, cursuri, expoziții;

e)      Publicații proprii;

f)       Rețele Social-Media


Asociația va desfășura activități în următoarele domenii:

1.    Arheologie subterană;

2.    Biospeologie;

3.    Canioane;

4.    Carstologie;

5.    Cartografie, topografie;

6.    Cultural- artistic;

7.    Ecologie subterană;

8.    Explorare;

9.    Fotografie, audio video;

10.  Paleontologie subterană;

11.  Protecția mediului subteran;

12.  Salvaspeo;

13.  Scufundări, sport, științe în domeniul speologic, tehnica de speologie alpină, ciclism, alpinism.

14.   Drumeții montane, via ferrata si cicloturism

15.   Activități de turism și practicare a sporturilor montane.

CAPITOLUL II - Drepturile și îndatoririle membrilor asociați.

Art. 6


       Membrii  Asociației au următoarele obligații:

a)   Să respecte statutul Asociației și Regulamentul de ordine interioara.(ROI)

b)   Să achite cotizatia lunară stabilită;

c)   Să sesizeze nereguli în legătură cu administrarea fondurilor Asociației;

d)   Să participe la adunarea generală a Asociației și să-și exprime în mod liber părerile în legătură cu activitatea acesteia;

e)   Să aleagă și sa fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

     

 

              Membrii asociaței au următoarele drepturi:

 

Calitatea de asociat este personală și inalienabila, ea nu poate trece la succesori.

Asociatul este de drept autorizat a ieși oricând din Asociație, cu condiția de a comunica hotărârea sa organelor de conducere ale Asociație.

Asociația este constituită din membrii fondatori, onorifici, activi, aderenți si simpatizanți.

 

Membrii Asociației sunt:

        

CAPITOLUL III - Organele de Conducere și atribuțiile Ior

Art. 7

Organele de conducere ale Asociației sunt:

a)      Adunarea Generală;

b)      Consiliul Director;

Atribuțiile acestora se vor stabili separat în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației care se va elabora după înregistrarea  Asociației ca persoana juridica.

Art. 8

●       Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, întanlnirea membrilor acesteia are loc de două ori pe an si este convocată de către Consiliul Director. Convocarea va fi comunicată în şedinţele săptămânale cu cel puţin şapte zile înainte de data adunării.

●       Convocarea Adunării Generale se face de către o persoană numită de Consiliul Director. Convocatorul se întocmeşte în două exemplare şi conţine: locul adunării, data, ora, ordinea de zi şi semnăturile membrilor cu drept de vot ai asociaţiei.

●        Pentru valabilitatea hotărârilor Adunării Generale este necesară prezența a 50%+1 din totalul membrilor cu drept de vot. Dacă nu se întrunesc condițiile, se va convoca o nouă Adunare Generală peste 7 zile, cu aceeași ordine de zi, și va fi considerată valabilă indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

 

●       Adunarea Generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile Adunării Generale pot fi votate de participanții cu drept de vot inclusiv prin mijloace electronice de vot.

●        Convocarea sesiunii extraordinare are loc ori de câte ori este nevoie aceasta se poate desfasura inclusiv in mediul online. Se convoacă de Consiliul Director sau 1/3 din membrii. Convocarea se comunică membrilor adunării cu cel puţin trei zile înainte de data adunării.

Art. 9 

Adunarea Generală a membrilor are următoarele atribuții:

a)stabilește strategia și obiectivele asociației;

b)aprobă bugetul de venituri și cheltuieli si activitatile economice ale asociatiei;

c)alege și revocă membrii consiliului director al asociației, presedintele asociatiei.

d)modifică actul constitutiv și statutul ;

e)decide asupra dizolvării și lichidării asociației și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare cu respectarea preverilor legii;

f)adoptă și modifică regulamentul intern de funcționare;

g)hotarăste schimbarea sediului asociației.

h)stabilește valoarea cotizației datorate de membrii asociației

 i)adoptă criteriile de admitere în cadrul asociației, decide asupra dobândirii sau încetării calității de membru, aprobă sau revocă dorința de revenire în cadrul asociației a membrilor care din diverse motive au demisionat anterior.

j)hotărăște asupa excluderii membrilor asociatiei;

k)îndeplinește alte atribuții prevăzute in lege

l)repartizează funcțiile în cadrul consiliului director

Art. 10

Toți membrii activi au drept de vot egal.

In afară de excepțiile mai jos stabilite și în lipsa de alte dispoziții exprese, nu se va putea lua nicio decizie decât dacă vor fi răspuns convocării cel puțin jumătate plus unu (majoritate absoluta) din numărul membrilor activi ai asociației.

Deciziile pentru dizolvarea Asociației sau transformarea scopului social  trebuie să întrunească cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.

Asociația va deveni funcțională în termen de 1 luna de la obținerea aprobărilor necesare pentru a funcționa.

Art. 11 .

În mod accesoriu asociația va putea desfasura  activități economice, în baza art.48 din Ordonanța nr. 26/2000, întrucât acestea sunt în legătură cu scopul principal al Asociației.

Art. 12

Consiliul Director al Asociației exercită conducerea și răspunde de activitatea sa față de Adunarea Generală.

Consiliul Director are următoarele atribuții:


1.      asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale în realizarea scopului Asociației;

2.      controlează activitatea personalului angajat;

3.      desemnează un grup care să elaboreze regulamentul intern de functionare al asociației și supune  aprobării Adunării Generale;

 

Consiliul Director se alege pe o durată de 4 ani și se întrunește în ședințe de lucru la propunerea președintelui ori de cate ori este cazul.

Ședințele consiliului sunt legal constituite cu participarea tuturor membrilor consiliului director.

Consiliul director adoptă decizii cu majoritate simplă de voturi a celor prezenți.

Consiliul director se constituie din:

●        Presedinte

●        Vicepresedinte

●        Secretar

●        Administrator

●        Casier

Componența consiliului de conducere este prevăzută în anexa 2 la prezentul statut și actul de constituire al Asociației și face parte integranta din acesta.

Art. 13

Președintele are următoarele atribuții:

●        reprezintă asociația în raporturile juridice de orice fel. El poate delega un alt consilier sau membru al consiliului director pentru încheierea unor acte juridice.

●        Delegarea se face în scris sub forma de mandat special.

●        Convoacă consiliul director în ședințe ordinare;

●         Poate adopta orice alte măsuri corespunzătoare realizării scopului Asociației care nu cad în competenta exclusiva a adunării generale alături de consiliul director

CAPITOLUL IV - Comisia de Cenzori

Art. 14

Întreaga activitate financiara a Asociației este supusă controlului comisiei de cenzori.

Comisia de cenzori se întrunește ori de cate ori este nevoie dar cel puțin o data pe an și răspunde de activitatea sa în fața Adunării Generale a Asociației.

Comisia de cenzori a Asociației este cuprinsă în anexa 3 la prezentul statut și act de constituire al Asociației și face parte integrantă din acesta.

 

CAPITOLUL V - Patrimoniul Asociației

Art. 15

Asociația își constituie patrimoniul și deschide cont în bancă din cotizațiile membrilor Asociației, donațiile făcut de membrii săi, persoane particulare, instituții, asociații din țara și străinătate și prin autofinanțare pe baza unor activități lucrative.

La data constituirii patrimoniul Asociației este de 1 000 000 Lei destinați de fondatori prin Actul de Constituire.

Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești.

Donațiile pot fi condiționate sau necondiționate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul și activitatea Asociației.

Patrimoniul Asociației este dedicat exclusiv scopului descris în articolul 5 din prezentul statut.

Art. 16

In situația dizolvării Asociației Adunarea Generala va hotărâ și asupra patrimoniului.

În caz de dizolvare a Asociației bunurile rămase după dizolvare vor trece în patrimoniul asociatiunii sau fundației de drept privat cu scop similar sau analog.

Art. 17

Asociația are propriul însemn propriu și sigiliu precum și cont bancar deschis în condițiile legii.

Art. 18

Asociația are dreptul sa angajeze personal pentru buna funcționare și administrare.

Capitolul VI - Dizolvarea Lichidarea

Art. 19

Asociația își pierde personalitatea juridică când adunarea generala decide dizolvarea.

Asociația își pierde personalitatea juridică in urmatoarele cazuri:

●        Prin decizia asociațiunii, atunci când Adunarea Generala a hotărât dizolvarea în următoarele condiții:

●        Când scopul asociatiunii nu mai poate fi realizat

●        Când asociația din cauza de insolvabilitate nu-și mai poate continua activitatea sa fiind nevoită sa lichideze

●        Când organele de conducere nu mai pot fi constituite potrivit legii

●        Când numărul asociaților va fi scăzut sub limita fixată de statute sau lege

●        Când scopul Asociației a devenit ilicit

●        Când deciziile Adunării Generale sunt luate cu violarea dispozițiilor statutare

Art. 20

În cazul de dizolvare lichidarea patrimoniului Asociației se va face de către organele de direcție și administrația sau de persoanele numite de Adunarea Generală Lichidarea Asociației se face în condițiile Art 54 și următoarele din Legea 21/1924.

Art. 21

Hotărârile privind reorganizarea, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociației pot fi luate în Adunarea Generala cu o majoritate de ⅔ din membrii Adunării Generale.

Art. 22

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile cu caracter general cuprinse în legea 21/ 8 feb 1924 pentru persoanele Juridice.

Prezentul Statut s-a redactat în 7 exemplare și este semnat de membrii fondatori ai prezentei Asociatiuni cuprinși în Anexa 1 la prezentul Statut și care face parte integranta din acesta.